آموزش مهارت های موفقیت و کارآفرینی

تجربیات دانش آموختگان

جناب آقای رضایی از حضورش در کلاس ها صحبت میکند

مصاحبه با جناب آقای رضایی دانش آموخته دوره های آموزشی سمینارما

مصاحبه با جناب آقای جوانشیر شمشیری

مصاحبه با جناب آقای جوانشیر شمشیری دانش آموخته دوره های آموزشی سمینارما

اعتقاد بنده به آموزش به طور مستمر میباشد چرا...

مصاحبه با جناب آقای حسام حق بین دانش آموخته دوره های آموزشی سمینارما

نظرات جمعی از دانش آموختگان دوره های آموزشی سمینارما

مصاحبه با دانش آموختگان کارگاههای آموزشی سمینارما

در جلسه اول خیلی جذب این دوره شدم...

مصاحبه با سرکار خانم فرح نصیری دانش آموخته دوره های آموزشی سمینارما